Toruńscy studenci mają możliwość skorzystania z Miejskiego Programu Stypendialnego. Program wsparcia skierowany jest do najlepszych studentów, którzy zarówno rozpoczynają, jak i kontynuują studia w Toruniu.

Program ma zachęcić najlepszych uczniów szkół średnich do studiowania w Toruniu. Osoby, które ukończyły edukację z bardzo dobrymi wynikami w nauce, świetnie zdały maturę, wykazują się zaangażowaniem i aktywnością oraz mają na swoim koncie sukcesy w olimpiadach, są wręcz wabieni ofertą toruńskich stypendiów.

Stypendia przyznawane są od 1 października do 30 czerwca. Wysokość wsparcia to 400 zł za każdy miesiąc w podanym przedziale czasowym. Wnioski można składać do 15 października każdego roku. Sam program trwa już od 2015 roku.

Aby otrzymać stypendium już na pierwszym roku studiów, trzeba spełnić kilka warunków. Kandydaci muszą mieć nabyte prawa studenta uczelni wyższej w Toruniu i podejmują naukę po raz pierwszy na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia, lub jednolitych studiach magisterskich na wydziałach, lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia. Dodatkowo kandydat musi mieć ukończoną szkołę średnią (ponadgimnazjalną/ponadpodstawową) nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczynającą etap studiowania.

Ważne jest także świadectwo, od którego także zależy przyznanie stypendium. Średnia na świadectwie ukończenia szkoły średniej nie może być niższa niż 4,5. Dodatkowo szanse wzrastają, gdy kandydat posiada tytuł laureata, bądź finalisty olimpiady przedmiotowej, który zwalnia z matury z danego przedmiotu. Osoba ubiegająca się o stypendium musi także zamieszkiwać obszar miasta Toruń.

Stypendia przyznawane są na drodze konkursowej, w której ocenie podlegają wnioski złożone przez kandydatów. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja Stypendialna składająca się z 4 członków, w tym 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia oraz jednego przedstawiciela Rady Miasta Torunia, wskazanego przez Radę odrębną uchwałą.

W drodze po stypendium pierwszeństwo mają laureaci olimpiad zajmujący I, II oraz III miejsce, następnie pod uwagę brani są kandydaci z najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Stypendium może zostać przyznane tylko jeden raz tej samej osobie.

Dla studentów roczników wyższych warunki ubiegania się o stypendium są następujące: muszą być to studenci studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego, lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, na wydziałach i w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia.

Studenci muszą mieć zaliczony terminowo co najmniej pierwszy rok studiów lub kolejne roki akademickie w terminach określonych przez regulamin uczelniany. Średnia ocen za poprzedni rok studiów wyniosła co najmniej 4,7 i jest to potwierdzone przez uczelnię. O stypendium mogą ubiegać się tylko i wyłącznie osoby, które nie powtarzają roku oraz nie przebywają na urlopie, który równoznaczny jest z przerwami w ciągłości studiów.

Jeżeli mówimy o studiach II stopnia, to nie zostały one podjęte wcześniej niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia. Mogą to być także osoby, które podczas ostatnich dwóch lat akademickich przed złożeniem wniosku prowadzili działalność naukową, bądź działalność artystyczną, które mogą mieć znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki. Kandydaci muszą także mieszkać na terenie Torunia. Wnioski także podlegają ocenie przez komisję, która przyznaje punkty za działalność naukową oraz artystyczną w merytorycznej części oceny złożonych dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed