Toruńscy pracodawcy chętnie korzystają z pomocy w szukaniu kandydatów do pracy. Powiatowe Urzędy Pracy przewidują wiele form wsparcia tworzenia nowych stanowisk pracy. Korzyści odnoszą także ci przedsiębiorcy, którzy nie wahają się przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i cudzoziemców.

Tymczasem formy wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy to:

1. Pomoc udzielana przez doradcę klienta

Doradcą może być w tym przypadku doradca zawodowy, pośrednik pracy lub specjalista ds. rozwoju zawodowego.

2. Prace interwencyjne

Ich celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy, w tym m.in. osobom po 50 roku życia. Pracodawcy interesują się pracami interwencyjnymi, gdyż można w tym przypadku liczyć na zwrot części kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia i nagrody.

3. Roboty publiczne

Organizator robót (np. powiat, gmina lub spółka wodna) może skorzystać z refundacji wynagrodzenia, składek lub nagród. Ta forma aktywizacji oznacza, że bezrobotnego można zatrudnić maksymalnie na okres 12 miesięcy.

4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Udzielenie tego typu pomocy finansowej znaczy, że pracodawca będzie musiał zatrudnić kogoś na danym stanowisku na okres minimum 24 miesięcy.

5. Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Wysokość tego świadczenia nie powinna być wyższa niż 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

6. Świadczenia aktywizacyjne

Przysługują one pracodawcom, którzy zatrudnią bezrobotnych powracających na rynek, po przerwie spowodowanej wychowywaniem dziecka lub opieką nad osobą zależną.

7. Bon zatrudnieniowy

Pracodawca otrzymuje gwarancję zwrotu części wynagrodzenia i refundacji składek bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. Bon przyznaje się na wniosek bezrobotnego.

8. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50 +

Pracodawcy, którzy przyjmują do pracy w Toruniu osoby w wieku 50-60 lat, mogą korzystać z tej formy wsparcia przez 12 miesięcy. Z kolei przedsiębiorcom, którzy zatrudnią bezrobotnych 60+, dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres 24 miesięcy.

9. Grant na telepracę

Korzystają z niego pracodawcy zatrudniający bezrobotnych powracających na rynek po dłuższej przerwie.

10. Prace społecznie użyteczne

Odbywają się one bez nawiązania stosunku pracy. Tego typu prace są adresowane do osób, które nie mają prawa do zasiłku, ale mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej czy uczestniczą w kontrakcie socjalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed