Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ogłosił w dniu 2 lipca 2018 nabór wniosków w ramach wsparcia inicjatywy na rzecz zatrudniania w postaci bonu na zasiedlenie. Nabór trwać będzie do odwołania. Wysokość bonu określona została na 8 500zł. Bon przewidziany jest dla 8 osób.

W ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” trwa w Toruniu projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (III)”. Osoby będące w wieku 18-29 lat, które zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako osoby bezrobotne, mają możliwość ubiegania się o bon na zasiedlenie. Warunkiem koniecznym jest wiek, tzn. kandydat nie może mieć ukończone 30 lat i musi być zarejestrowany jako bezrobotny. Dodatkowo musi to być osoba zakwalifikowana do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z kolei nie może być to osoba, która uczestniczy w kształceniu i szkoleniu się tzw. młodzież NEET  (ang. not in employment, education or training).

Aby ubiegać się o przystąpienie do projektu, należy spełnić powyższe kryteria oraz kilka poniższych. Osoba bezrobotna składa wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem przez nią zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, które mieszczą się poza miejscem dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Dodatkowo o bon na zasiedlenie ubiegać się może osoba, która z tytułu wykonywania wyżej wymienionych aktywności zawodowych otrzymywać będzie wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym.

Drugim warunkiem jest odległość, która jest uwarunkowana. Wynosi ona co najmniej 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania lub czas dojazdu przekracza łącznie 3 godziny dziennie.

Ważne jest także, aby osoba ubiegająca się o bon na zasiedlenie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub prowadziła działalność gospodarczą w przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Dla osób, które nie ukończyły jeszcze 25 lat, bon na zasiedlenie możliwy jest tylko w jednej sytuacji. Jeżeli są to osoby zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 4 miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed