Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Woźna
Miejsce pracy: Toruń
Numer: StPr/23/0857
OBOWIĄZKI:
Wykonywanie zadań związanych z organizacją posiłków. Wietrzenie sali i innych pomieszczeń. Współdziałanie z nauczycielem w opiece nad dziećmi. Organizowanie odpoczynku dzieci poprzez pomoc w rozłożeniu i złożeniu leżaków, pościeli oraz pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci. Wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomaganie dzieciom pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich przeprowadzania. Pielęgnowanie roślin doniczkowych (podlewanie, mycie i przesadzanie). Wykonywanie generalnych porządków w przydzielonych pomieszczeniach w okresie przerwy wakacyjnej. Sprzątanie po wykonanych remontach i wnoszenie mebli i sprzętu. Po skończonej pracy zamykanie okien i drzwi, sprawdzanie kurków wodociągowych i gazowych, wyłączanie urządzeń elektrycznych z sieci, gaszenie świateł z wyjątkiem oświatlenia nocnego. Dbałość o mienie przedszkola i prawidłowe, zgodne z instrukcjami, wykorzystywanie maszyn i sprzętu. Zgłaszanie dyrektorowi lub specjaliście zniszczonego sprzętu, urządzeń. Pełnienie dyżuru w szatni dzieci i czuwanie, aby dzieci wychodziły z przedszkola tylko pod opieką osób zapewniających pełne bezpieczeństwo - rodziców lub osób przez nich upoważnionych. Nieujawnianie danych dzieci i rodziców oraz ochrona tych danych przed dostępem osób nieupoważnionych. Nieudzielanie rodzicom i innym członkom rodziny informacji na temat ich dziecka. Dbanie o dobro zakładu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na straty. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przepisów bhp i p.poż. Sygnalizowanie o wszelkich zagrożeniach dla zdrowia i życia. Znajomość i przestrzeganie regulaminów obowiązujących w przedszkolu. Pełnienie obowiązków na stan. pracy w godz. określonych w organizacji pracy przedszkola. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola.
WARUNKI PRACY:
Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe

Miejsce pracy:

Toruń


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

APLIKUJ TERAZ