Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 120465

Warunki pracy

Prace związane z administrowaniem i zarządzaniem uprawnieniami dostępu użytkowników do lokalnych i centralnych systemów informatycznych. Opracowywanie założeń i dokumentacji w zakresie realizacji zakupów sprzętu i oprogramowania, materiałów i usług łączności i informatyki.


Realizowane zadania wymagają systematyczności, rzetelności i terminowości. Praca wykonywana jest na stanowisku komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy. Realizacja czynności technicznych nie wymaga użycia siły fizycznej.


Nie występują uciążliwe / szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Stałe stanowisko pracy usytuowane jest na IV kondygnacji. W pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku jest winda osobowa oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • nadzoruje zagadnienie dotyczące ochrony praw autorskich w zakresie audytu oprogramowania zainstalowanego na komputerach w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy, prowadzi rejestr licencji oprogramowania, zarządza nośnikami i kopiami oprogramowania, uczestniczy w planowaniu zakupów w tym zakresie
 • administruje systemami informatycznymi, aplikacjami eksploatowanymi przez jednostki terenowe i wydziały KWP
 • realizuje zadania w zakresie obsługi zamówień publicznych pionu łączności i informatyki
 • bierze udział w pracach związanych z wdrażaniem nowych systemów teleinformatycznych
 • wspomaga realizację audytu oprogramowania zainstalowanego na komputerach w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy, prowadzenia rejestru licencji oprogramowania, zarządzania nośnikami i kopiami oprogramowania
 • współpracuje z komórkami KWP oraz jednostkami podległymi w zakresie planowania zakupów i opracowywania „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień SIWZ” dla inwestycji realizowanych przez KWP w Bydgoszczy, przygotowuje wieloletnie plany zakupów odnawianych/nowych licencji i oprogramowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w obszarze administrowania systemami informatycznymi
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość zagadnień związanych z ewidencją środków trwałych, gospodarką magazynową i związanych z tym przepisów finansowych
 • znajomość zagadnień dotyczących praw autorskich oraz zasad licencjonowania oprogramowania
 • znajomość zagadnień dot. elektronicznego obiegu dokumentów
 • znajomość szerokiego spectrum oprogramowania komputerowego, umiejętność administrowania bazami SQL
 • znajomość zagadnień związanych z realizacją zamówień publicznych pionu łączności i informatyki
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • asertywność i umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
APLIKUJ TERAZ