Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 102051

Warunki pracy

-        praca przy komputerze;


-        siedziba WITD w Bydgoszczy mieści się w pomieszczeniach na IV piętrze w budynku bez windy.

Zakres zadań

  • podejmuje czynności dotyczące prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w zakresie należności wynikających z wydawanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego orzeczeń, w egzekucji administracyjnej lub sądowej oraz w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec zobowiązanych podmiotów,
  • przygotowuje projekty pism w ramach postępowań egzekucyjnych i sądowych w tym wezwania, postanowienia, zażalenia, skargi, wnioski i pozwy,
  • przygotowuje projekty wniosków o ukaranie, sprzeciwów, apelacji i innych pism w toku postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, postanowień, innych pism procesowych w toku postępowań administracyjnych prowadzonych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora w zakresie przepisów ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych w tym w ramach postępowań odwoławczych oraz trybów nadzwyczajnych procedury administracyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego •min. 3 lata doświadczenia w administracji publicznej
  • znajomość: ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o drogach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z aktami wykonawczymi, ustawy prawo upadłościowe, ustawy kodeks postepowania cywilnego w zakresie postępowania upominawczego oraz postępowania w sprawach o wyjawienie majątku;
  • sumienność, rzetelność, systematyczność, terminowość, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • praktyczna umiejętność tworzenia projektów aktów administracyjnych oraz redagowania pism.
APLIKUJ TERAZ