Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 78260

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku. Praca w pomieszczeniu, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Występują wyjazdy służbowe poza siedzibę urzędu – środkami komunikacji miejskiej, publicznej lub służbowym sprzętem transportowym. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).

Zakres zadań

 • pozyskuje nowe nieruchomości / lokale, przekazuje nieruchomości / lokale zbędne przeznaczone na cele służbowe Policji
 • kontroluje, nadzoruje oraz prowadzi na bieżąco sprawy związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Policji
 • nadzoruje, na bieżąco kontroluje, zleca i rozlicza usługi związane z usuwaniem z nieruchomości nieczystości stałych, usług technicznego utrzymania nieruchomości Policji w zakresie przeglądów elektronicznych systemów przeciwpożarowych (SAP) wraz z urządzeniami (czujniki sygnalizacji pożaru, przeciwpożarowe, oddymiania, antywłamaniowe)
 • kontroluje i nadzoruje teczki obiektów budowlanych będących w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 • prowadzi ewidencję nieruchomości Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz nieruchomości w posiadaniu zależnym
 • nadzoruje, na bieżąco kontroluje, zawiera, aktualizuje, rozwiązuje i rozlicza umowy najmu, użyczenia i dzierżawy nieruchomości i części nieruchomości należących do podmiotów spoza Policji na potrzeby służbowe Policji
 • prowadzi ewidencję zużycia mediów w zakresie rzeczowo – finansowym, analizuje koszty utrzymania nieruchomości oraz inicjuje przedsięwzięcia oszczędnościowe
 • przygotowuje wnioski na wszczęcie procedury zamówienia publicznego oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych dla zamówień publicznych podlegających pod Ustawę Prawo Zamówień Publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • prawo jazdy kat. B
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • obsługa pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • dobra organizacja czasu pracy
 • mobilność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ