Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 132965

Warunki pracy


 • Charakter pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań: reprezentacja urzędu, częste wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych, szkolenia.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na 4p. budynk, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.
 • Bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnością na piętrze, w budynku znajduje się winda i podjazd.

Zakres zadań

 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu działań inspekcyjno – kontrolnych z zakresu nadzoru nad stosowaniem i wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych,
 • udział w prowadzeniu inspekcji i kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach jw.,
 • współpraca z organami wyspecjalizowanymi w zakresie nadzoru rynku wyrobów budowlanych
 • opracowywanie protokołów, wniosków i materiałów analityczno - informacyjnych, w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli w zakresie niezbędnym do danej sprawy,
 • współudział w organizacji wyjazdów kontrolnych, m.in. poprzez przejęcie obowiązku prowadzenia samochodu służbowego w celu wykonywania zadań służbowych wraz ze sporządzaniem dokumentacji związanej z użytkowaniem pojazdu,
 • współudział w rozpatrywaniu skarg i wniosków wpływających do WINB.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w budownictwie lub administracji publicznej
 • znajomość przepisów w zakresie ustaw: Ustawa o wyrobach budowlanych, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • umiejętność obsługi programów komputerowych SNRWB
 • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • umiejetność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ