Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 126330

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) przeprowadzanie  kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na XIII piętrze w pokoju biurowym w budynku B (wejście od ul. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, winda,  toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się
po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej. 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji celem udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego
 • Przyjmuje zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji celem przekazania ich kopii do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Udziela odstępstwa od przepisów technicznych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji celem przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę
 • Analizuje wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę/rozbiórkę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym celem ich rejestracji
 • Rejestruje wnioski o wydanie dzienników budów i rozbiórek lub montażu oraz zgłoszeń z projektem budowlanym celem wydania ich inwestorowi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o służbie cywilnej
 • Umiejętności niezbędne: obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office, obsługi komputera i urządzeń biurowych, stosowania prawa w praktyce, redagowania pism urzędowych
 • Kompetencje niezbędne: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, o transporcie kolejowym, prawo wodne, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
APLIKUJ TERAZ