Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 137196

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie
 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 6227,01 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 2,369
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka")
 • nagrody jubileuszowe
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 6:00 a 9:00
 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy
 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • możliwość skorzystania z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych w ramach kart MultiSport oferowanych dla pracownika i członków jego rodziny
 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek izby nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową (więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej urzędu):

https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bydgoszczy/zalatwianie-   
     spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/3WpQ/content/dostepnosc-architektoniczna?

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy remontowe i inwestycyjne dotyczące nieruchomości Izby
 • Planuje wydatki budżetowe przeznaczone na inwestycje i remonty oraz dokonuje wstępnej analizy celowości zaciągania zobowiązań finansowych
 • Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego w zakresie przeglądów i konserwacji budynków oraz urządzeń
 • Opracowuje wnioski o pozyskanie środków z sektorowych programów operacyjnych UE
 • Prowadzi sprawy z zakresu planowania i wykonywania inwestycji dotyczących przejść granicznych
 • Współpracuje z innymi instytucjami w zakresie rozwiązań infrastruktury przejść granicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Podstawowa znajomość prawa budowlanego oraz przepisów regulujących zamówienia publiczne
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Ważne uprawnienia budowlane do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego budynków
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres