Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 116346

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym w budynku A, (wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp
do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym  pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • Dekretuje, numeruje oraz księguje źródłowe dowody księgowe w zakresie dochodów, wydatków i sum depozytowych, zgodnie z przyjętym dla Urzędu planem kont oraz klasyfikacją budżetową w celu prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych za dany okres
 • Analizuje zapisy księgowe na poszczególnych kontach w powiązaniu z klasyfikacją budżetową w celu sprawdzenia i uzgodnienia zaksięgowanych dokumentów księgowych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną, przygotowując dane do sporządzenia sprawozdań budżetowych
 • Dokonuje bieżącego podziału wydrukowanych z systemu NBE przelewów dochodów Skarbu Państwa na poszczególne tytuły w celu sporządzenia przepisów oraz ujęcia ich w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • Dekretuje, numeruje oraz księguje faktury sprzedaży w celu prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych za dany okres
 • Analizuje i uzgadnia konta budżetowe - analityczne z syntetycznymi oraz czuwa nad terminowością rozliczeń należności i zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz nalicza odsetki od nieterminowych wpłat w celu niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Dokonuje na bieżąco kontroli zgromadzonych na rachunku bankowym środków z tytułu dochodów Skarbu Państwa w terminach wynikających z przepisów prawa w celu wywiązania się z ustawowego obowiązku oraz niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków w celu przedłożenia do dysponenta I stopnia, informacji z wykonania dochodów i wydatków Skarbu Państwa w danym okresie sprawozdawczym oraz wywiązania się z określonych przepisami terminami sprawozdawczymi
 • Sporządza na podstawie rejestru sprzedaży miesięczne deklaracje w zakresie podatku od towarów i usług w celu terminowego wywiązania się z ustawowego obowiązku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku od towarów i usług, o służbie cywilnej, kodeks pracy, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole, myślenie analityczne, organizacja pracy i nastawienie na osiągnięcie rezultatów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych
APLIKUJ TERAZ