Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 119959

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi odpowiednie ewidencje, rejestry, monitoringi oraz dziennik korespondencji w Wydziale oraz przekazuje sprawozdania z badań, weryfikowane i opracowywane WWiORB i STWiORB
 • współpracuje z pracownikami Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe oraz innych Wydziałów w pozyskaniu, koordynacji i opracowywaniu informacji przekazywanych do komórek organizacyjnych Oddziału, Centrali oraz na zewnątrz do Biur Inżynierów Projektów
 • przygotowuje, na podstawie danych otrzymanych od Kierowników Zespołów, zbiorcze zestawienie „Monitoring Jakości Robót” oraz prowadzi w tym zakresie korespondencję (wyjaśnienia, uzgodnienia) z Kierownikami Projektów i Nadzorem oraz Centralą
 • współpracuje z pracownikami Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe przy przygotowywaniu dokumentów do kontroli i audytów wewnętrznych oraz audytów realizowanych przez Polskie Centrum Akredytacji
 • przyjmuje, rejestruje oraz przekazuje korespondencję wpływającą do Wydziału, kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań
 • współpracuje z Nadzorem w zakresie zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych realizowanych przez Oddział na administrowanej sieci dróg w celu pozyskania bieżących uzgodnień związanych z prowadzonymi przez wydział zadaniami
 • obsługuje skrzynkę pocztową E-PUAP poprzez odbiór korespondencji przychodzącej
 • rozwozi korespondencję pomiędzy siedzibami Oddziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość normy zarządzania jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu technologii i jakości budowy dróg (orientacja w zakresie badań laboratoryjnych)
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Word, MS Excel)
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
APLIKUJ TERAZ