Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 117343

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (podjazd dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu, budynek nie posiada windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Ustala świadczenia nienależnie pobrane i dochodzi ich zwrotu w ramach postępowań prowadzonych na poziomie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Podejmuje i prowadzi czynności administracyjne na wniosek instytucji zagranicznej odnośnie wyrównania i odzyskania należności zagranicznych świadczeń rodzinnych
 • Prowadzi postępowanie administracyjne w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności, w tym umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności
 • Informuje zagraniczną instytucję właściwą o podjętych decyzjach w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, udziela informacji klientom oraz pracownikom instytucji współpracujących w zakresie prowadzonych postępowań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ordynacji podatkowej, o kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie kreatywne, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. włoski
 • Znajomość przepisów ustawy: o dostępie do informacji publicznej
APLIKUJ TERAZ