Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 117258

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1. Wysiłek fizyczny,
2. Praca w terenie,
3. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • wykonuje badania laboratoryjne lepiszczy, mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw asfaltowych
 • wspólnie z innymi członkami Zespołu Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych, analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych lepiszczy, mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw asfaltowych
 • monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych w celu przekazania Kierownikowi Zespołu Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych
 • analizuje i konsultuje z bezpośrednim przełożonym swoje spostrzeżenia do przedłożonych recept na mieszanki mineralno-asfaltowe
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych
 • współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych, celem określenia terminów i lokalizacji pobierania próbek oraz wykonywania badań terenowych
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole w celu zapewnienia pomocy przy wykonywaniu tych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • Znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B+E
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych
 • Znajomość normy Zarządzania jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025
APLIKUJ TERAZ