Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 112399

Warunki pracy

Praca w urzędzie przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Nie przewiduje się wystąpień publicznych oraz pracy poza urzędem. Praca na stanowisku starszego inspektora nie wymaga wysiłku fizycznego. Na stanowisku pracy nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy. Budynek jest wyposażony w windy, podjazdy i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jednak praca na określonym stanowisku wymaga również poruszania się po różnych kondygnacjach i innych obiektach KWP w Bydgoszczy.

Zakres zadań

 • dekretuje, nanosi – ewidencjonuje do systemu księgowego wszelkie operacje gospodarcze zachodzące w Jednostce i KKOP
 • analizuje i rozlicza operacje księgowe na kontach rozrachunkowych, w szczególności wszystkie należności i zobowiązania Jednostki
 • analizuje i uzgadnia poprawność zapisów ksiąg pomocniczych z zapisami księgi głównej
 • sporządza kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania inne niż finansowe i pliki analityczne
 • sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym, dekretuje oraz uzgadnia dane dotyczące stałego zapasu gotówki w kasie znajdującej się w podległych Jednostkach
 • prowadzi wstępną windykację, w szczególności wystawia wezwania do zapłaty, noty odsetkowe
 • uczestniczy w pracach komisji inwentaryzacyjnej Wydziału Finansów
 • archiwizuje dokumenty i opracowuje spisy akt dowodów przekazywanych do archiwum

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • wiedza w zakresie rachunkowości
 • umiejętność dokonywania syntez
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ