Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 85007

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.      Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych oraz z wykonywaniem zadań w zazwyczaj znacznych ograniczeniach czasowych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1.      Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2.      Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3.      Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4.      Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • współpracuje w przygotowaniu projektów planów rzeczowo-finansowych wieloletnich i rocznych dla inwestycji będących na etapie prac przygotowawczych, zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych w sposób określony przez centralę GDDKiA wraz z ich aktualizacją we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 • współpracuje w prowadzeniu monitoringu i sprawozdawczości w zakresie finansowania i realizacji zadań, analizuje realizację przedsięwzięć w stosunku do planu rzeczowo - finansowego, koordynuje wykorzystanie środków z planu przez właściwe komórki organizacyjne i informuje o konieczności podjęcia działań zaradczych
 • współuczestniczy w przygotowywaniu i aktualizowaniu dokumentów niezbędnych w procesie planowania wymaganych stosownymi przepisami oraz wytycznymi Centrali GDDKiA (m.in. programy inwestycyjne, karty projektów) przy współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi oraz weryfikuje rozliczenia zadań inwestycyjnych, przygotowane przez merytoryczne komórki organizacyjne
 • współpracuje z Centralą w ramach ustalania źródeł finansowania planu rzeczowo – finansowego, sporządza i aktualizuje prognozy wydatkowania środków z KFD w układzie miesięcznym, rocznym i wieloletnim oraz weryfikuje zgodność danych pomiędzy poszczególnymi dokumentami planistycznymi i sprawozdaniami
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w procesie przygotowania oraz realizacji inwestycji w celu określenia potrzeb finansowych i racjonalnego wykorzystania środków, a także przygotowuje wnioski na potrzeby aktualizacji planów rocznych
 • opracowuje i pozyskuje materiały do wniosków o zapewnienie finansowania dla zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz opracowuje materiały do wniosków/umów o dofinansowanie zadań ze środków UE oraz inne dokumenty niezbędne w procesie pozyskiwania środków unijnych – w zakresie inwestycji współfinansowanych w ramach programów operacyjnych, innych instrumentów finansowych i z innych źródeł w sposób określony przez Centralę GDDKiA

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel oraz Word
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość podstawowych zagadnień technicznych oraz prawnych aspektów dotyczących procesów przygotowania i realizacji m.in. inwestycji drogowych
 • znajomość przepisów i wytycznych w zakresie projektów finansowanych w ramach środków UE oraz zasad finansowania zadań ze środków krajowych
 • znajomość analizy finansowej i ekonomicznej projektów
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy prawa zamówień publicznych
 • znajomość zasad prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości zadań Oddziału
APLIKUJ TERAZ

Menu