Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 137597

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy),


· Zagrożenie naciskami grup przestępczych,


· Zagrożenie korupcją,


· Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywateli, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.


Bariery architektoniczne: podjazd oraz platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych; drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych (o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy), na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Przyjmuje zgłoszenia o wydarzeniach w celu podjęcia działań przez Policję lub inne służby ratownicze,
 • Koordynuje wpływające informacje o zgłoszonych wydarzeniach, w celu efektywnego wykorzystania sił i środków oraz sprawnej obsługi zgłoszonego wydarzenia,
 • Bieżąco kieruje siłami będącymi w bezpośredniej dyspozycji dyżurnego KMP w Bydgoszczy, koordynuje obieg informacji o podejmowanych przez policjantów działaniach i ich efektach, w celu sprawnej i efektywnej obsługi zdarzeń,
 • Dokumentuje przyjmowane zgłoszenia i podejmowane działania, przekazywanych i wydawanych poleceń w elektronicznym Systemie Wspomagania Dowodzenia, w celu zapewnienia ciągłości i jakości obiegu informacji,
 • Nadzoruje napływające bieżąco wpisy Centrum Powiadamiania Ratunkowego i podległych jednostek Policji w SWD, w celu zapewnienia właściwej reakcji na zgłoszenia, właściwego obiegu oraz jakości przekazywanych i dokumentowanych informacji,
 • Wprowadza i sprawdza dane do KSIP i systemach poza policyjnych, w celu zapewnienia kompleksowego obiegu informacji niezbędnych do realizacji zadań przez policjantów,
 • Współpracuje z różnymi komórkami organizacyjnymi/jednostkami Policji oraz instytucjami państwowymi w tym służbami ratowniczymi w celu właściwej reakcji na zdarzenia,
 • Informuje osoby dzwoniące na linie alarmowe o podstawowych procedurach i trybach postepowania przy różnych rodzaju wydarzeniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, Zarządzenia 1173 KGP z dnia 10.11.2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji, Zarządzenia Nr 70 KGP z dnia 02.12.2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Odporność na stres,
 • Asertywność,
 • Umiejętność przekonywania,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Kreatywność,
 • Otwarty stosunek do petenta,
 • Umiejętność stosowania przepisów,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawiającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 756 z póź. zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia.