Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 97020

Warunki pracy

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, zagrożenie korupcją, praca w terenie podczas przeprowadzania oględzin nieruchomości lub kontroli, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Stanowisko pracy zlokalizowane na IX piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • rozpatruje wnioski, gromadzi konieczną dokumentację i przygotowuje projekty decyzji w zakresie stwierdzenia ustanowienia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
 • rozpatruje wnioski, gromadzi konieczną dokumentację i przygotowuje projekty decyzji w zakresie stwierdzania reprezentacji Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do: śródlądowych wód płynących, wód podziemnych, gruntów pokrytych tymi wodami, nieruchomości gruntowych położonych m.in. w międzywalu i pod wałami przeciwpowodziowymi, położonych na tych nieruchomościach budynków, budowli i innych urządzeń wodnych w celu potwierdzenia prawa do władania
 • występuje do sądów, wydziałów ksiąg wieczystych o uzyskanie dokumentów i informacji w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości
 • przeprowadza oględziny nieruchomości w terenie oraz przygotowuje i prowadzi rozprawy administracyjne z zakresu prowadzonych postępowań, w celu ustalenia stanu faktycznego przedmiotu postępowania, wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia interesów stron

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Prawo wodne, o gospodarce nieruchomościami
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, myślenie analityczne, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Menu