Starszy inspektor w wydziale skarbu państwa i nieruchomościdelegatura urzędu w toruniu (nr 5206)

  1. Praca Toruń
  2. Oferty pracy
  3. Starszy inspektor w wydziale skarbu państwa i nieruchomościdelegatura urzędu w toruniu (nr 5206)
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Starszy inspektor w wydziale skarbu państwa i nieruchomościdelegatura urzędu w toruniu (nr 5206)
Miejsce pracy: Toruń
Numer: StPr/21/5206
OBOWIĄZKI:
Główne obowiązki:- prowadzenie postępowań w drugiej instancji i przygotowywanie projektów właściwych rozstrzygnięć w zakresie odwołań od decyzji starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotów i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ograniczenia sposobu korzystania w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody- prowadzenie postępowań w pierwszej instancji i przygotowywanie projektów właściwych rozstrzygnięć w zakresie postępowań w przedmiocie potwierdzania prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, postępowań w przedmiocie potwierdzenia przejścia z mocy prawa własności nieruchomości na rzecz kościelnych osób prawnych oraz postępowań dotyczących stwierdzania nieważności decyzji w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody- przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w przedmiocie wyrażania zgody, po rozpatrzeniu właściwego wniosku starosty, na dokonanie danej czynności dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa- przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie spraw pozostających w zakresie zadań wydziału w celu w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody- udział w czynnościach kontrolnych nad działalnością starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie kontroli nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa- opracowywanie projektów informacji, sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw na potrzeby Wojewody oraz na wniosek zainteresowanych jednostek w celu zapewnienia płynnej sprawozdawczości- przygotowywanie dokumentów oraz przeprowadzanie oględzin nieruchomości w terenie w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości- przygotowywanie dokumentów i prowadzenie rozpraw administracyjnych jeśli wymaga tego specyfika zagadnienia w celu wyjaśnienia sprawy oraz uzgodnienia interesów stronWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, wykonywanie zadań również w terenie podczas oględzin nieruchomości.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek nieposiadający windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:NIEZBĘDNEwykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne:- 2 lata doświadczenia zawodowego- znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami; ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej; ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;; Kodeks postępowania administracyjnego; o służbie cywilnej oraz znajomość rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego- umiejętność stosowania prawa w praktyce- umiejętność redagowania pism urzędowych- umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych- umiejętność stosowania prawa w praktyce- myślenie analityczne; - podejmowanie decyzji i odpowiedzialność; odporność na stres; dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów; efektywna komunikacjawymagania dodatkowe:- wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne- znajomość przepisów ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o kontroli w administracji rządowej

Miejsce pracy:

Toruń


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyMenu