Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy archiwista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 116502

Warunki pracy

- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem


- obsługa klientów zewnętrznych


- praca w siedzibie urzędu Bydgoszcz ul. Dworcowa 65


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


- budynek przy ul. Dworcowej nie posiada windy i nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Opracowuje zagraniczne i krajowe kwerendy oraz wyceniania ich koszty.
 • Udziela informacji, w tym też użytkownikom czytelni, o trybie przeprowadzania kwerend oraz o materiałach archiwalnych.
 • Tworzy pomoce ewidencyjne.
 • Nadzoruje zabezpieczanie materiałów archiwalnych w toku udostępniania w czytelni.
 • Udostępnia materiały archiwalne w czytelni podczas nieobecności jej stałej obsługi.
 • Prowadzi prace naukowe, popularyzatorskie i dokumentacyjno-informacyjne objęte planem Archiwum.
 • Opracowuje kwerendy z akt osobowo-płacowych i ewidencji mieszkańców wytworzonej po 1945 r. w czasie nieobecności pracownika ds. opracowania ww. kwerend.
 • Obsługuje komputerowe bazy danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe archiwistyka lub historia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów dotyczących ochrony tajemnicy państwowej Znajomość historii ustroju Polski i państw zaborczych w szczególności Prus i Niemiec do 1945 r., dziejów wytworzonych przez nie akt, znajomość zasobu archiwalnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu archiwistyki lub historii
 • kurs kancelaryjno - archiwalny lub inny z zakresu archiwistyki lub zarządzania dokumentacją
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność prowadzenia prac naukowych i informacyjnych, znajomość komputerowych baz danych obowiązujących w Archiwum
APLIKUJ TERAZ