Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 120091

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Praca w terenie,


· Zagrożenie korupcją,


· Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


· Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.


Bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Planuje, koordynuje oraz zleca przeglądy gwarancyjne, badania techniczne i naprawy bieżące posiadanego sprzętu, w celu zapewnienia sprawności użytkowania sprzętu transportowego będącego w użytkowaniu KMP w Bydgoszczy,
 • Analizuje i weryfikuje rachunki za parkowanie pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych przez funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy i jednostek podległych oraz terminowe wprowadzanie danych do systemu SEHP,
 • Comiesięcznie rozlicza sprzęt transportowy ze zużytego materiału pędnego i smarów, sporządza zestawienia zbiorcze w tym zakresie dla jednostek nadrzędnych oraz przelicza proporcjonalność między tankowań w celu sporządzenia wniosku o uzyskanie podwyższonego zużycia materiałów pędnych i smarów,
 • Comiesięcznie analizuje książki pracy pojazdów pod względem poprawności (min. 2-ch jednostek/komórek organizacyjnych KMP w Bydgoszczy) oraz dokonuje minimum raz na kwartał kontroli pojazdów służbowych pod katem czystości oraz poziomu płynów eksploatacyjnych,
 • Rejestruje skierowania na badania specjalistyczne w systemie SWOP – medycyna pracy oraz wystawia zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne na podstawie otrzymanych orzeczeń lekarskich,
 • Występuje do właściwych organów o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczonych i osobistych na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Prowadzi rejestr decyzji oraz rejestr wezwań do wykonania ww. świadczeń,
 • Opracowuje dokumentację dot. zabezpieczenia logistycznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, tj.: Planu logistycznego zabezpieczenia mobilizacji; Systemu zaopatrywania materiałowo-technicznej jednostki; Zabezpieczenia potrzeb medyczno-sanitarnych; Instrukcji działania Punktu Przyjęcia i Wyposażenia (PPW); wystąpienia do organów administracji o przyznanie świadczeń rzeczonych i osobistych dot. punktów gastronomicznych, miejsc zakwaterowania oraz personelu gastronomicznego,
 • Rozlicza pojazdy służbowe przeznaczone do wycofania z eksploatacji z indywidualnego wyposażenia sprzętu transportowego zgodnie z dowodem technicznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub do 1 roku w obszarze gospodarki transportowej
 • Znajomość: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.05.2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożonych wartości pieniężne (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1392), zarządzenia Nr 66 KGP z dnia 9.10.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania materiałów pędnych i smarów (Dz. U. z 2014 r., poz. 130), zarządzenia Nr 65 KGP z dnia 22.11.2018 r. w sprawie organizacji obsługi technicznej i napraw sprzętu (Dz. U. z 2018 r., poz. 124) oraz decyzji Nr 51 KGP z dnia 08.02.2005 r. w sprawie gospodarowania materiałami pędnymi i smarami (Dz. U. nr 7 z 2005 r., poz. 30), ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 988), ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 622), ustawy o obronie ojczyzny z dnia 11.03.2022 r. (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 3305),
 • Znajomość przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Komunikacja,
 • Samodzielność,
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawiającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z póź. zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające.
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ