Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 117150

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Zagrożenie korupcją,


· Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


· Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.


Bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym wystawionych przez biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, szpitale i inne instytucje za wykonane opinie, ekspertyzy i badania, sporządzanie zestawień wydatków oraz not obciążeniowyc w celu przekazania ich do wydziału realizującego wypłaty,
 • Wnikliwie sprawdza pod względem formalnym poleceń wyjazdów służbowych policjantów i pracowników cywilnych, przejazdów ze szkoły policjantów odbywających naukę w jednostkach szkoleniowych Policji oraz ich rozliczanie w celu przekazania dokumentów do wypłaty,
 • Prowadzi Koleżeńską Kasę Zapomogowo-Pożyczkową przy KMP w Bydgoszczy, sporządza polecenia przelewu, w celu realizacji pożyczek, wypłacania wkładów pieniężnych gromadzonych przez funkcjonariuszy, pracowników i emerytów. Prowadzi kartotekę indywidualnych członków KKOP oraz Ksiąg Głównych Księgowych w tym zakresie. Systematycznie wprowadza dane do systemu SWOP,
 • Terminowo wprowadza dane do systemu SWOP,
 • Prowadzi ewidencję oraz rozlicza wydatki ze środków funduszu okolicznościowego, reprezentacyjnego Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania przydzielonych środków. Aktualizuje, sprawdza, prowadzi oraz uzgadnia wydatki z tytułu nagród uznaniowych i motywacyjnych funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy i jednostek podległych,
 • Sprawdza wnioski, umowy i informacje w zakresie otrzymanych darowizn rzeczowych, użyczeń oraz środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
 • Sprawdza listy należności za dodatkowe służby policjantów w czasie wolnym od pracy ze środków finansowych uzyskanych z Urzędów Gmin oraz list należności za przepracowane godziny nocne pracowników cywilnych, na podstawie wykazów otrzymanych z jednostek i komórek organizacyjnych KMP w Bydgoszczy,
 • Wprowadza dane z deklaracji do systemów eRU oraz przesyła je drogą elektroniczną do PZU do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, za które jest opłacona składka ubezpieczeniowa (dot. osób przystępujących do ubezpieczenia) oraz wprowadza rezygnację dla osób, za które zaprzestano odprowadzać składki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej,
 • Znajomość: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, ustawy o Policji (t. j.; Dz. U. z 2023 poz. 171), ustawa o rachunkowości (t. j.; Dz. U. z 2023, poz. 120), ustawy o podatku od osób fizycznych (t. j.; Dz. U. z 2022, poz. 2647), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postepowaniu karnym (t. j.; Dz. U. z 2017, poz. 2049), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (t. j.; Dz. U. z 2021, poz. 261), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie asystowania komornikowi przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych ( Dz. U. z 2019, poz. 538), ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. z 2021, poz. 1666),
 • Znajomość przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Komunikacja,
 • Samodzielność,
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawiającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z póź. zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ