Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 116993

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.


Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.


Praca w terenie – w trudnych warunkach, tj. lasy, tereny podmokłe.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z nadzorowaniem obszarów Natura 2000, w tym dotyczących opracowywania planów zadań ochronnych oraz realizacji wynikających z nich działań, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk.
 • Prowadzi postępowania dotyczące wydawania postanowień w sprawie stwierdzenia konieczności lub jej braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania opinii w zakresie przyrodniczym w ramach postępowań dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, szkód w środowisku oraz udostępniania informacji o środowisku.
 • Prowadzi postępowania dotyczące inwazyjnych gatunków obcych.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji, w której nakazuje, w zależności od potrzeb, ich natychmiastowe wstrzymanie lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub działań naprawczych dla działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, które zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody.
 • Podejmuje działania w celu zapewnienia trwałego zachowania siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w celu zapewnienia trwałego zachowania tych siedlisk, eliminowania przyczyn powstawania zagrożeń oraz poprawy ich stanu ochrony.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji dotyczących odstępstw od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów, kontrola spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach oraz cofanie zezwoleń w przypadkach niespełnienia zawartych w decyzji warunków.
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorowaniem rezerwatów przyrody, w tym dotyczące opracowywania planów ochrony oraz realizacji wynikających z nich działań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane: biologia; zoologia, zootechnika, ochrona środowiska; leśnictwo; rolnictwo, architektura krajobrazu.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w tym staż, związane z ochroną środowiska, ochroną zasobów przyrodniczych lub w administracji.
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody,
 • Wiedza przyrodnicza w zakresie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i grzybów podlegających ochronie i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych,
 • Znajomość zasad funkcjonowania form przyrody,
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).
 • Znajomość inwazyjnych gatunków obcych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu GIS
APLIKUJ TERAZ