Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 116039

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1. Wysiłek fizyczny,
2. Praca w terenie,
3. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • wspólnie z innymi członkami Zespołu Kruszyw, analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych kruszyw oraz mieszanek,
 • monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • wykonuje badania laboratoryjne kruszyw oraz ich mieszanek,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby kruszyw,
 • współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych, celem określenia terminów i lokalizacji pobierania próbek oraz wykonywania badań terenowych,
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole w celu zapewnienia pomocy przy wykonywaniu tych zadań,
 • przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjne,
 • kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań w celu ich archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.
APLIKUJ TERAZ