Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 99391

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
realizacja zadań odbywa się pod presją czasu


 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej. Analizuje salda kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych (wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym i związane jest z realizacją programów rządowych, w tym: Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu Budowy 100 Obwodnic, Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa),
 • sporządza przelewy lub wnioski o wypłatę ze środków KFD oraz dyspozycji przekazywania środków pomiędzy rachunkami w systemie bankowości elektronicznej (NBP, BGK), sporządza wydruki wyciągów bankowych z systemu bakowości elektronicznej oraz prowadzi bieżącą archiwizację dokumentacji bankowej (przelewów bankowych, wyciągów bankowych, potwierdzeń zapłaty ze środków KFD) (wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym i związane jest z realizacją programów rządowych, w tym: Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu Budowy 100 Obwodnic, Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa),
 • kontroluje pod względem formalno - rachunkowym dokumenty dotyczące realizowanych operacji gospodarczych (wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym i związane jest z realizacją programów rządowych, w tym: Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu Budowy 100 Obwodnic, Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa),
 • prowadzi rejestry faktur wpływających do Oddziału,
 • wystawia i księguje faktury sprzedaży oraz noty księgowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji dochodów Oddziału. Prowadzi terminową windykację wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań, prowadzi ewidencję w zakresie podatku VAT i sporządzania deklaracji VAT, JPK (wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym),
 • prowadzi ewidencję księgową majątku rzeczowego Oddziału, uczestniczy w rozliczaniu inwestycji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych (wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym),
 • analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych, w celu przestawienia poprawności danych jednostki, sporządza sprawozdania budżetowe i KFD, współpracuje z wydziałami merytorycznymi w zakresie weryfikacji zgodności z danymi księgowymi wydatków, wykazywanych w programach inwestycyjnych (wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym),
 • prowadzi rejestr umów, wprowadza, weryfikuje i koryguje zaangażowanie środków na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych i rejonów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów bądź rachunkowości,
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej
 • znajomość procedur postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego programu księgowego SAP.
APLIKUJ TERAZ

Menu