Praca: Specjalista

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 80071

Warunki pracy


 • Praca biurowa, sporadyczne wyjazdy służbowe (głównie w ramach szkolenia i kontroli),

 • Konieczność uczestniczenia w ćwiczeniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy,

 • Praca w bydynku na drugim piętrze bez windy, praca administracyjno - biurowa przy komputerze.

Zakres zadań

 • Organizuje narady, szkolenia, pokazy i wymianę doświadczeń z zakresu organizacji pracy oraz planowania i rozliczania działalności bieżącej.
 • Nadzoruje przestrzeganie przepisów z zakresu działalności sztabowo - biurowej oraz planowania i rozliczania działalności bieżącej.
 • Planuje i koordynuje realizację zasadniczych przedsięwzięć WSzW oraz podległych jednostek organizacyjnych.
 • Planuje działalność WSzW i wydziału operacyjnego, opracowuje wytyczne do planowania w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi WSzW oraz koordynuje działalność planistyczną w ramach współpracy z ogniwami układu pozamilitarnego.
 • Organizuje przedsięwzięcia rozliczeniowo - zadaniowe z działalności Szefa WSzW, jego podwładnych oraz wydziału operacyjnego.
 • Opracowuje sprawozdania i meldunki wynikające z obowiązującego systemu meldunkowego w WSzW i wydziale operacyjnym.
 • Opracowuje wystąpienia, prezentacje, zestawienia i inne materiały pomocnicze dokumentujące stan realizacji zadań przez WSzW oraz wydział operacyjny.
 • Organizuje, koordynuje i monitoruje system sprawozdawczo - informacyjny na szczeblu WSzW i wydziału operacyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowiskach w wojsku lub w administracji publicznej
 • Znajomość "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" wprowadzonej Decyzją Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.Urz. MON 2013, poz. 338);
 • Znajomość decyzji Nr 218/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON 2014, poz. 179)
 • Znajomość ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020. poz. 224)
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2021, poz. 372)
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows, MS Office, IBM Lotus Notes)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ