Praca: Specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 73965

Warunki pracy


 • nie wystepują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;

 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na 3 kondygnacjach (schody, bez podjazdów i bez windy) stanowisko pracy - na pierwszym piętrze;

 • brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

Zakres zadań

 • Prowadzi kadry Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu i Delegatur, w tym organizuje nabory, opracowuje dokumenty od zatrudnienia do rozwiązania stosunki pracy pracowników (w tym: angaże, awanse, zmiany stażu pracy, ustala prawo do nagród jubileuszowych, odpraw, świadectw pracy i innych dokumentów dot. zatrudnienia)
 • Prowadzi akta osobowe pracowników, karty czasu pracy, ewidencje urlopów i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia w celu udokumentowania przebiegu zatrudnienia.
 • Prowadzi obsługę płac w urzędzie z wykorzystaniem programu kadrowo-płacowego "Progman" w tym sporządza listy płac, listy zasiłkowe, prowadzi karty wynagrodzeń oraz karty zasiłkowe pracowników i innych świadczeń z tyt. zatrudnienia.
 • Prowadzi obsługę programu Płatnik, w tym sporządza deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe. sporządza i dostarcza pracownikom informacji dot. pobranych i odprowadzonych składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz zaliczek na podatek.
 • Prowadzi sprawy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Przygotowuje bieżące sprawozdania, informacje i analizy w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń na potrzeby GUS i innych jednostek jak również na potrzeby własnej jednostki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne, rachunkowość, ogólnokształcące
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kadrowo-płacowym, najlepiej w jednostkach administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu: Prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, służby cywilnej, ochrony danych osobowych, podatków od osób fizycznych, rachunkowości, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Sprawna obsługa pakietu Office w tym programu Excell
 • Znajomość obsługi programu kadrowo-płacowego
 • Znajomość obsługi programu PŁATNIK
 • Znajomość zagadnień kadrowych i płacowych
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ