Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 132641

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich. Nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. W budynku znajduje się winda oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • sprawdza pod względem formalnym wnioski i raporty, które następnie opiniuje oraz sporządza projekty wniosków, decyzji i innych dokumentów wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
 • załatwia korespondencję związaną z działalnością kadrową
 • opiniuje odwołania od decyzji wydanych w I instancji oraz przygotowuje projekty decyzji w ramach II instancji
 • wspomaga działalności komórek kadrowych jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego
 • przygotowuje analizy, meldunki oraz zestawienia statystyczne dotyczące sytuacji kadrowych i innych spraw kadrowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w kadrach
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowań Administracyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
APLIKUJ TERAZ