Specjalista na Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM

 1. Praca Toruń
 2. Oferty pracy
 3. Specjalista na Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM

 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

poszukuje osoby na stanowisko:

 

SPECJALISTY

 

na Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM

(HR nauczycieli akademickich)

 

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

 

 

Opis stanowiska:
 • Wsparcie nauczycieli akademickich w procesie ewaluacji,
 • Wsparcie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli akademickich w części bydgoskiej UMK,
 • Wsparcie organizacji szkoleń pracowniczych,
 • Wsparcie nauczycieli akademickich w realizacja zadań związanych ze strategią doskonałości badawczej.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (mile widziane związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, psychologią, socjologią lub studia podyplomowe z zakresu HR),
 • wiedza i umiejętność w zakresie:
  • tworzenia i stosowania schematów rozwoju i awansu zawodowego pracowników,
  • organizacji szkoleń pracowniczych,
  • prowadzenia procedur związanych z rekrutacją, awansowaniem lub zwalnianiem pracowników,
 • znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przepisów z zakresu RODO,
 • znajomość zasad i zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej oraz akt osobowych pracowników,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania MS Office,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, zaangażowanie,
 • komunikatywność, samodzielność, otwartość na współpracę,
 • wysoka kultura osobista, pozytywne usposobienie.
Mile widziane:
 • doświadczenie w zakresie spraw z grupy nauczycieli akademickich,
 • posiadanie doświadczenia w pracy w obszarze personalnym,
 • znajomość struktury organizacyjnej uniwersytetu.
Oferujemy
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Pisemne oferty na stanowisko specjalisty należy w terminie do dnia 30 września 2021 r. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@cm.umk.pl.


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).

 

Załącznik nr 1 – Wzór komunikatu udzielanego przez Administratora Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy

ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).

2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane

w następujących celach:

1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny:

a) Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.

2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

a) Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,

b) Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.

c) W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.

3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:

a) W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. c jest dobrowolne.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy

w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje

w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy

o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko specjalisty.

 

________________________
(data i podpis)

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
APLIKUJ TERAZ

Menu