Praca: Specjalista ds. zamówień publicznych (eat)(nr 1698)

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Specjalista ds. zamówień publicznych (eat)(nr 1698)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/1698
OBOWIĄZKI:
Główne obowiązki:- aktywne poszukiwanie dofinansowania w ramach projektów unijnych, rządowych i innych zewnętrznych źródeł finansowania,- przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi,- nadzorowanie dokumentacji finansowej projektu, rozliczanie wniosków o płatność (w tym o płatność końcową) sporządzanie raportów i sprawozdań,- terminowe prowadzenie udzielania zamówienia publicznego, w tym dokumentacji postępowania zgodnie z prawem zamówień publicznych,- prowadzenie zapytań ofertowych do progu 130.000zł na podstawie regulaminu wewnętrznego, prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą PZP oraz wytycznymi projektu,- udział w pracach komisji przetargowej,- opracowanie i przestrzeganie planu przetargów w oparciu o zawarte umowy i terminy ich wygaśnięcia,- prowadzenie rejestru postępowań oraz zawartych umów,- kontrola prawidłowej obsługi bieżących postępowań,- terminowe składanie kompletnych ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami,- wstępna selekcja zapytań ofertowych.Oferujemy:- stabilną pracę w jednostce administracji publicznej na podstawie umowy o pracę,- wynagrodzenie i inne profity finansowe zawsze na czas,- ciekawe projekty oraz rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w branży,- możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,- dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego oraz nagrody jubileuszowe,- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka,- dodatkowe profity pracownicze (np. karty podarunkowe, dofinansowanie do tzw. wczasów pod gruszą, lub do wypoczynku dzieci i młodzieży),- praca w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej lokalizacji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania kwalifikacyjne:- obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,- odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283),- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- wykształcenie wyższe (mile widziane wyższe na kierunku zamówienia publiczne lub studia podyplomowe na kierunku zamówienia publiczne),- preferowane będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,- wymagane doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów oraz pozyskiwaniem dofinansowań,- znajomość programów operacyjnych,- bardzo dobra znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,- doświadczenie w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne w tym projekty współfinansowane ze środków UE,- bardzo dobra znajomość źródeł finansowania projektów, w tym szczególnie podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz funduszy pomocowych,- znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych z UE w sektorze finansów publicznych,- znajomość procedur kontroli projektów,- dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (np. programy Excel, Word, PowerPoint, Access).

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy