Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Inowrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 120278

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,

 • budynek urzędu przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronie:
  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-inowroclawiu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/9gFq/content/informacja-o-dostepnosci-architektonicznej-11?

Zakres zadań

 • Prowadzi egzekucję administracyjną należności pieniężnych stosując dostępne środki egzekucyjne przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Przydziela i odbiera służby poborcom skarbowym oraz kontroluje pod względem merytoryczny, wykonanie służby
 • Przygotowuje projekty pism oraz orzeczeń w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających oraz projekty orzeczeń w zakresie kar grzywny i kar pieniężnych
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
 • Dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnych i wykonuje postanowienia prokuratora i sądu o zabezpieczeniu majątkowym
 • Wykonuje środek karny przepadku, orzeczenia w sprawie likwidacji niepodjętego depozytu oraz w sprawach, w których własność rzeczy przeszła na rzecz Skarbu Państwa
 • Przeprowadza kontrolę u dłużników zajętych wierzytelności i zobowiązanych, przygotowuje projekty postanowień określających wysokość nieprzekazanej kwoty, nałożenia kary pieniężnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisów z nią związanych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ