Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 119964

Warunki pracy • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób
  z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronie:
   https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-toruniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/iDi9/content/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego?Zakres zadań

 • Pozyskuje i analizuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, informacji o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika oraz analizuje ryzyko zewnętrzne
 • Dokonuje czynności sprawdzających, tj. weryfikuje deklaracje , informacje i zeznania podatkowe pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz wzywa podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas tej weryfikacji
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych
 • Bada zasadność zwrotu podatku/zwrotu nadpłaty
 • Przygotowuje projekty postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Analizuje oświadczenia majątkowe
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich
 • Koordynuje sprawozdania sporządzane w Urzędzie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ