Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 116087

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie

 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 4.413,76 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 2,015

 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka")

 • nagrody jubileuszowe

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 9:00

 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy

 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach

 • możliwość skorzystania z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych w ramach kart MultiSport oferowanych dla pracownika i członków jego rodziny

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową (więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej urzędu): https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=89b40122-bcf4-4a06-a309-1feec0819ca1&groupId=3319704


 

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole celno-skarbowe w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
 • Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe oraz inne należności na podstawie odrębnych przepisów
 • Prowadzi postępowania w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego
 • Bada ceny transakcyjne stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Prowadzi kontrole celno-skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
 • Prowadzi kontrole celne stosowania procedury specjalnej oraz ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 188 i art. 185 unijnego kodeksu celnego
 • Prowadzi kontrole wypełniania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Ujawnia i kontroluje niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz prawa celnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ