Komenda Miejska Policji w Toruniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 113415

Warunki pracy

Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z użyciem sprzętu biurowego oraz komputera, jednozmianowa, brak specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zlokalizowane na parterze, budynek z windą.

Zakres zadań

 • przyjmuje pocztę od kurierów z KWP w Bydgoszczy, od poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Policji
 • przyjmuje przesyłki od instytucji cywilnych, urzędów państwowych,wojska
 • sprawdza zgodność przyjmowanych przesyłek z zapisami w rejestrach, ze zwróceniem uwagi na prawidłowość ich adresowania i plombowania
 • telefonicznie powiadamia instytucje cywilne, urzędy oraz wojsko o nadejściu przesyłki, a następnie wydaje ją osobie do tego uprawnionej
 • przygotowuje przesyłki do nadania w Urzędzie Pocztowym, łącznie ze sporządzeniem zestawień i zwracaniem uwagi na poprawność adresowania listów
 • sporządza miesięczne zestawienia przesyłek nadanych do Urzędu Pocztowego celem dokonania rozliczeń faktur za wykonaną usługę
 • na bieżąco archiwizuje dokumenty
 • wykonuje zadania koordynatora programu Poczty Polskiej "Elektroniczny nadawca"

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca kancelaryjno - biurowa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"
APLIKUJ TERAZ