Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 77693

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób
  z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Pozyskuje i analizuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, informacje o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika oraz analizuje ryzyko zewnętrzne,
 • Dokonuje czynności sprawdzających tj. weryfikuje deklaracje, informacje i zeznania podatkowe pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz wzywa podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas tej weryfikacji,
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych,
 • Bada zasadność zwrotu podatku/zwrotu nadpłaty,
 • Przygotowuje projekty postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,
 • Analizuje oświadczenia majątkowe,
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich,
 • Koordynuje sprawozdania sporządzane w Urzędzie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ