Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 76423

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:


• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,


• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,


• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.454,33 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,700,


• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,


• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),


• nagrody jubileuszowe,


• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,


• ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00,


• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,


• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,


• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,


• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,


• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


• praca administracyjno-biurowa


• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie


• zagrożenie korupcją


• budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania podatkowe w II instancji w zakresie prowadzonych przez Naczelnika Urzędu postępowań prowadzonych w I instancji,
 • prowadzi postępowania w zakresie wymierzania kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o grach hazardowych, z wyjątkiem określonych w art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 tej ustawy,
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz projekty odpowiedzi na pisma procesowe, opracowuje projekty wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych i bierze udział w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi,
 • orzeka w zakresie trybów nadzwyczajnych w zakresie postępowania podatkowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o grach hazardowych,
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność,
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odporność na stres.
APLIKUJ TERAZ