Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 136993

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie
 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 6106,10 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 2,323
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka")
 • nagrody jubileuszowe
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 6:00 a 9:00
 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy
 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • możliwość skorzystania z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych w ramach kart MultiSport oferowanych dla pracownika i członków jego rodziny
 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek urzędu przystosowany architektonicznie do poruszania się osób
  z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronie:
   https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-toruniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/iDi9/content/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego?Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe oraz przygotowuje projekty orzeczeń I instancji w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od towarów i usług w przypadku wewnąrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz w zakresie opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej
 • Prowadzi postępowania w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
 • Prowadzi postępowania w zakresie stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego
 • Opracowuje projekty orzeczeń w sprawach odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych za zobowiązania podatkowe w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz w zakresie opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej
 • Przygotowuje projekty orzeczeń w zakresie kar porządkowych
 • Sporządza wnioski o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Dokonuje urzędowych adnotacji związanych z powstaniem i wykonaniem zobowiązań podatkowych na dokumentach potwierdzających złożenie zabezpieczenia akcyzowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ