Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 127049

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie
 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 5000,80 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 2,283
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 9:00,
 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość skorzystania z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych w ramach kart MultiSport oferowanych dla pracownika i członków jego rodziny,
 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się – budynek A (więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej urzędu:
  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/kujawsko-pomorski-urzad-celno-skarbowy-w-toruniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/6QJk/content/informacja-o-dostepnosci-architektonicznej-23)
 

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole celno-skarbowe w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
 • Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe oraz inne należności na podstawie odrębnych przepisów
 • Prowadzi postępowania w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego
 • Bada ceny transakcyjne stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Prowadzi kontrole celno-skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
 • Prowadzi kontrole celne stosowania procedury specjalnej oraz ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 188 i art. 185 unijnego kodeksu celnego
 • Prowadzi kontrole wypełniania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Ujawnia i kontroluje niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz prawa celnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ