Praca: Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Waganiec
Numer: StPr/21/0370
OBOWIĄZKI:
Praca socjalna; dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej i kwalifikowanie do ich uzyskania; udzielanie interesantom niezbędnych informacji w rzeczonym zakresie; opracowywanie projektów socjalnych; przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację żywciową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin; współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej; obsługa systemu informatycznego POMOST w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej; praca w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie; praca z rodziną, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych; współuczestniczenie w opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia społeczności lokalnej; archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), humanistyczne, kierunek: PRACA SOCJALNA
Uprawnienia: prawo jazdy kat B
Uprawnienia: Obsługa komputera
Uprawnienia: dobra organizacja pracy
Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ
Uprawnienia: PRACA W ZESPOLE


Wymagania inne:

Wymagania: posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub do 31.12.2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Miejsce pracy:

Waganiec


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim