Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 98520

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.


Bariery architektoniczne: budynek nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim, (brak podjazdów,    drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet), brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, przechowuje, przekazuje, wydaje i wysyła korespondencję jawną, rejestruje ją w urządzeniach ewidencyjnych (dziennikach, skorowidzach, rejestrach, wykazach), przedkłada korespondencję do dekretacji w celu prawidłowego obiegu dokumentów w jednostce, a także wydaje zadekretowane materiały jawne uprawnionym do ich pobrania,
 • Sporządza wykazy dokumentów jawnych pobranych przez funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych w celu potwierdzenia zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym,
 • Wykonuje czynności związane z brakowaniem materiałów niearchiwalnych kategorii „B”, „BE”, „BC” oraz ze zniszczeniem dokumentów zakwalifikowanych do wybrakowania, przekazuje materiały archiwalne kategorii „A” do Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,
 • Prowadzi oraz uzupełnia dzienniki inwentarzowe sprzętu będącego na stanie jednostki,
 • Rozlicza policjantów z posiadanych przez nich dokumentów jawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia,
 • Ewidencjonuje akty prawne i polecenia przełożonego, a także zapoznaje z nimi kadrę kierowniczą komisariatu, w celu systematycznej aktualizacji wiedzy na temat obowiązujących przepisów i poleceń,
 • W przypadku nieobecności inspektora Zespołu do spraw Prezydialnych wykonuje czynności w jego zastępstwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w obszarze administracji lub pracy biurowej,
 • Wiedza z zakresu obowiązujących przepisów i procedur: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Zarządzenie Nr 26 KGP z dnia 19.02.2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji, Zarządzenie Nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji,
 • Właściwe planowanie i organizacja pracy,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z późn. zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Menu