Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 84059

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Zagrożenie naciskami grup przestępczych,


· Zagrożenie korupcją,


· Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, na przykład obywateli, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne: wejście główne do budynku  jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji rozkazów personalnych, postanowień oraz komunikatów wydanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy w tym gromadzenie, przechowywanie i przesyłanie ich do jednostek/komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz wybranych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i aktualizacji danych,
 • Wykonywanie zadań związanych z naborem kandydatów do służby w Policji polegających na przyjmowaniu dokumentów, sprawdzaniu ich kompletności i poprawności, w celu właściwego prowadzenia rekrutacji oraz informowania kandydatów o procedurze naboru,
 • Składnie zamówień na wykonanie pieczęci, stempli i referentek oraz prowadzenie ich ewidencji, a także rozliczanie z pieczęci, stempli i referentek podległe Komisariaty i Wydziały Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,
 • Obsługiwanie systemu informatycznego poprzez wprowadzanie danych osobowych policjantów i pracowników cywilnych, ich aktualizowanie oraz udzielanie informacji dotyczących danych kadrowych, w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji między komórkami i jednostkami Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,
 • Wykonywanie czynności związanych z wydaniem lub wymianą legitymacji służbowych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz rozliczanie z legitymacji służbowych funkcjonariuszy zwolnionych ze służby,
 • Udzielanie odpowiedzi na pisma do Sądów i Prokuratur oraz realizowanie zadań doraźnych wynikających z potrzeb Wydziału, na przykład weryfikacji danych osobowych funkcjonariuszy, w celu ustalenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, przekazywanie informacji o zmianach na stanowiskach kierowniczych do Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,
 • Sporządzanie na polecenie przełożonego zestawień, tabel, wykazów dotyczących policjantów zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, w celu zapewnienia pełnej informacji o stanie kadr,
 • Sporządzanie zbiorczych wniosków, dotyczących awansów funkcjonariuszy na wyższe stopienie policyjne oraz aktów mianowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność,
 • Komunikatywność,
 • Systematyczność,
 • Skrupulatność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera.
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 742 z późniejszymi zmianami),
APLIKUJ TERAZ

Menu