Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 126056

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi. Brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po terenie budynku – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Wprowadza dane do systemu KSIP dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym, wypadków i kolizji na podstawie kart rejestracyjnych Prd-5 i Prd-2 oraz dane dotyczące rozstrzygnięć sądowych, zakazów i zawiadomień o wykonaniu środka karnego w celu zapewnienia informacji o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego,
 • Udziela odpowiedzi funkcjonariuszom KP Bydgoszcz-Śródmieście, KP w Koronowie, sądom, prokuraturom na zapytania o ukaranie kierowców, udziela informacji funkcjonariuszom w zakresie danych zgromadzonych w systemach poza policyjnych takich jak PESEL, CEK, CEP oraz udziela informacji kierowcom w zakresie ilości punktów karnych w celu zapewnienia aktualnych informacji,
 • Prowadzi rejestry manualne dokumentacji dotyczącej naruszeń prze kierowców przepisów w ruchu drogowym tj. kart Prd-5, Prd-2, kart informacyjnych z sadów i zawiadomień o wykonaniu środka karnego,
 • Kieruje zapytania do Wydziałów Uprawnień Komunikacyjnych przy Urzędach i Starostwach dotyczące posiadanych przez kierowców uprawnień oraz do Sądów w sprawie prawomocnych wyroków sądowych w celu uzupełnienia brakujących danych w ewidencji kierowców,
 • Prowadzi korespondencję z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy dotycząca modyfikacji, umorzenia, uniewinnienia i usunięć danych o kierowcach w celu zapewnienia poprawności informacji w systemach,
 • Archiwizuje dokumentację dot. naruszających przepisy ruchu drogowego oraz zaistniałych zdarzeń drogowych zgodnie z przepisami. Sporządza protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, Zarządzenia Nr 70 KGP z dnia 02.12.2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, Zarządzenia Nr 26 KGP z dnia 19.02.2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji, Zarządzenie Nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji,
 • Znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Komunikacja,
 • Samodzielność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawiającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 756 z ze zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ