Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 133474

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.


Bariery architektoniczne: budynek nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, (brak: podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet, brak wind).


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Wprowadza do bazy KSIP dane dotyczące postepowań przygotowawczych w zakresie przestępstw, postępowań, rejestracji procesowych osób i informacji uzupełniających na podstawie otrzymanych formularzy KSIP, w celu zapewnienia terminowej rejestracji danych o prowadzonych postępowaniach przygotowawczych,
 • Dokonuje sprawdzeń danych zawartych w formularzach KSIP w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i aktualności informacji przetwarzanych w bazie KSIP poprzez: - analizę dokonywanych operacji związanych z przetwarzaniem informacji w KSIP, - wyjaśnianie z policjantami rejestrującymi, ich przełożonymi i koordynatorem uwag i zastrzeżeń, - przekazywanie przełożonym uwag dotyczących nieterminowego przekazywania formularzy KSIP,
 • Prowadzi „Rejestr formularzy KSIP dotyczących postępowań przygotowawczych” w celu zapewnienia systematycznego rejestrowania przyjmowanych formularzy,
 • Wykonuje analizy i typowania na zlecenie, w oparciu o dane zawarte w KSIP,
 • Współpracuje z koordynatorem ZOSI WŁiI KMP oraz pracownikami WWK KWP w zakresie przetwarzanych danych w policyjnych i poza policyjnych systemach informatycznych,
 • Przeprowadza szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie przetwarzania danych w policyjnych i poza policyjnych systemach informatycznych oraz zapoznaje z pismami funkcjonariuszy WK.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, Zarządzenia Nr 70 KGP z dnia 02.12.2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji,
 • Właściwe planowanie i organizacja pracy,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawiającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z ze zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa systemów informatycznych Policji,
 • Znajomość przepisów i procedur.
APLIKUJ TERAZ