Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Nauczyciel fizyki(nr 3406)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/3406
OBOWIĄZKI:
Nauczyciel wykonuje zadania określone w art.6 ustawy z dnia 26stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony Dz. U. z 2019poz. 2215 oraz 2021 poz. 4) a ponadto:- Realizuje zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły.- Planuje i projektuje zajęcia edukacyjne, rzetelnie realizujewybrany program nauczania.- Prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą z uczniamiw zakresie nauczania przedmiotów i jest odpowiedzialny za wynikitej pracy.- Przestrzega tajemnicy służbowej. - Przestrzega wewnętrznychregulaminów szkoły.- Efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na prace z uczniem.- Wspomaga wszechstronny rozwój ucznia z uwzględnieniem jegopotrzeb i możliwości. - Dostosowuje formy i metody pracy do możliwości zespołuklasowego.- Systematycznie i rzetelnie dokonuje oceny osiągnięć uczniów,stosuje kryteria zawarte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.- Motywuje ucznia do pracy. - Dokonuje samooceny i analizujejakość własnej pracy.- Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu przedmiotowegoi zespołów problemowych oraz pracach klasowych zespołównauczycielskich.- Właściwie, zgodnie z przepisami prowadzi dokumentacjęprzebiegu nauczania.- Systematycznie wzbogaca i wykazuje dbałość o warsztat pracy.- Podnosi swoje kompetencje poprzez udział w różnych formachdoskonalenia zawodowego.- Szanuje prawa ucznia i egzekwuje jego obowiązki.- Dba o bezpieczeństwo i dyscyplinę na zajęciach.wymiar etatu: 9/18Wysokość wynagrodzenia (kwotabrutto):nauczyciel stażysta 1474,50 złnauczyciel kontraktowy 1517,00 złnauczyciel mianowany 1722,50 złnauczyciel dyplomowany 0 2023,00 zł+ wysługa od 3 do 20% wynagrodzeniazasadniczego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Nauczyciel fizyki i astronomii
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe pedagogiczne, kierunek fizyka, posiada obywatelstwo polskie, posiada dobrą znajomość aktualnie obowiązującą podstawęprogramową do nauczanego przedmiotu, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaz pełni praw publicznych, nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwkoniej postępowanie karne lub dyscyplinarne, posiada umiejętność obsługi komputera oraz innychurządzeń biurowych,Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: umiejętność pracy w zespole, kreatywność,dobra organizacja pracy, samodzielność; poczucie odpowiedzialności za realizację zadań(terminowość, sumienność, dokładność); łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kulturaosobista.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

1 474,5 - 2 023 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyMenu