Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 117636

Warunki pracy

Praca w siedzibie Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu, ul. Żwirki i


Wigury 73 oraz w terenie Oddziały Centralnego Laboratorium


-       budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – 2 piętra – brak windy, drzwi na klatkę schodową wyposażone są w samozamykacze.


-       praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • organizuje, kieruje i nadzoruję pracą Wydziału
 • koordynuje i kompleksowo zarządza realizacją procesów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury laboratoryjnej
 • administruje pracami w zakresie prowadzonych procesów inwestycyjnych oraz remontowych
 • sprawuje nadzór nad nieruchomościami GIORiN w tym: •Nadzór nad dokumentacją związaną z zarządzaniem nieruchomościami •Nadzór i obsługa przeglądów prewencyjnych dot. systemów technicznych w budynkach •Nadzór nad przeglądami obiektów, wynikających z prawa budowlanego oraz przeglądami urządzeń i sprzętu wynikającymi z dokumentacji technicznej •Nadzór nad obsługą techniczną, serwisem ochrony fizycznej oraz innymi firmami zewnętrznymi •Opracowywanie harmonogramów przeglądów instalacji technicznych •Optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości •Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą budynków w tym korespondencja ze służbami technicznymi, firmami zewnętrznymi i klientami •Prowadzenie negocjacji z podwykonawcami •Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówienia, na materiały i usługi niezbędne do funkcjonowania laboratoriów, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
 • zarządzanie oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów oraz ich archiwizowaniem
 • sprawuje nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w zakresie kalibracji, konserwacji oraz napraw
 • współpracuje z podmiotami zewnętrznymi (np. jednostki badawcze, dostawcy, firmy serwisowe itp.)
 • nadzorowanie prowadzone rozliczenia finansowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wysokie umiejętności organizacyjne i negocjacyjne
 • Znajomość Prawa zamówień publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość prawa rzeczowego i budowlanego
 • Doskonała organizacja pracy oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań
 • Umiejętność analitycznego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów oraz szybkiego działania
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Samodzielność i wysoka motywacja do realizacji zadań
 • Doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji remontowo-budowlanych i zarządzania nieruchomościami lub gotowość intensywnego podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie
 • Gotowość do częstych podróży służbowych
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników
 • Umiejętność zarządzania projektami.
APLIKUJ TERAZ