Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 133162

Warunki pracy


 • praca w laboratorium oraz praca administracyjno-biurowa;
 • duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle badań i innych zadań;
 • praca pod presją czasu;
 • użytkowanie sprzętu laboratoryjnego oraz biurowego;
 • praca w zespole

Zakres zadań

 • Przyjmuje próbki laboratoryjne dla RLF, LBGMO i LBPŚOR;
 • Prowadzi rejestrów próbek, sporządzanie bieżących sprawozdań z badań RLF oraz wystawianie rachunków za badania laboratoryjne;
 • Prowadzi obsługę kancelaryjno-administracyjną CL GIORiN;
 • Zarządza dokumentacją akt spraw prowadzonych elektronicznie oraz w systemie tradycyjnym, z wykorzystaniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 • Bierze udział w nadzorowaniu zakupów w zakresie wyposażenia w niezbędny sprzęt, akcesoria oraz odczynniki CL i Oddziałów
 • Prowadzi bieżącą dokumentację badań;
 • Bierze udział w nadzorowaniu comiesięcznych wydatków oraz przygotowuje zestawienia tabelaryczne i ich analizę;
 • Pracuje w systemach informatycznych: ZSIORiN, CS-18 LIMS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie biologiczne , ogrodnicze, rolnicze lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu nasiennictwa i ochrony roślin,
 • znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium biologicznym,
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • umiejętność zarządzania dokumentacją akt spraw prowadzonych elektronicznie oraz w systemie tradycyjnym, z wykorzystaniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office), urządzeń biurowych;
 • dokładność, staranność, zdolności manualne;
 • umiejętność pracy w zespole; komunikatywność;
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;
APLIKUJ TERAZ