Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Inowrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 137146

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek urzędu przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronie:
  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-inowroclawiu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/9gFq/content/informacja-o-dostepnosci-architektonicznej-11?

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków oraz dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości, zwrotów podatków, wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Analizuje wpłaty skierowane przez SYSTEM na KDW Podatnik i KDW US, dokumentuje sposób ich wyjaśnienia oraz dokonuje stosownych przeksięgowań
 • Dokonuje czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej
 • Przeprowadza rozliczenia rachunkowo – kasowe pracowników komórki egzekucji administracyjnej
 • Wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych
 • Prowadzi ewidencje i rozliczanie sum depozytowych. Obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych
 • Prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych wiązanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych oraz prowadzi księgi druków ścisłego zarachowania
 • Kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Podstawowa znajomość ustawy Ordynacja podatkowa oraz zasad rachunkowości
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres