Praca: Księgowy (nr 2629)

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Księgowy (nr 2629)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/2629
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:a) naliczanie płac zgodnie z obowiązującymi przepisami;b) współpraca z instytucjami: US, ZUS, GUS;c) sprawozdania, statystyki resortowe dotyczące wynagrodzeń;d) sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu.Warunki pracy:a) rodzaj pracy: praca administracyjno biurowa, praca przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielnościb) wymiar czasu pracy 3/4 etatuc) umowa o pracęd) miejsce pracy: w budynku przy ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz, budynek bez windyW miesiacu poprzedzajacym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosił 6%
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:a) posiadane obywatelstwo polskie;b) ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;c) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowiskud) niekaralność (dotyczy: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe)e) wykształcenie co najmniej średenie kierunkowef) sumienność, bezstronność, uczciwość, rzetelność, nieposzlakowana opiniag) umiejętnośc biegłej obsługi komputera ( w szczególnosci w zakresie aplikacji MS Office)h) wysoka kultura osobistai) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowiskuWymagania dodatkowe:a) umiejętność organizacji pracy w zespole, kreatywność, zdolność do samodzielnej pacyb) znajomość obsługi pakietu programów placowych PŁATNIK, GUS c) znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych w zakresie płac, znajomosc przepisów z zakresu prawa podatkowegod) znajomość przepisów ZUSe) gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy