Kierownik sekcji geodezji i gospodarki nieruchomościami wydziału nieruchomości i zakwaterowania wojsk (nr 3478)

  1. Praca Toruń
  2. Oferty pracy
  3. Kierownik sekcji geodezji i gospodarki nieruchomościami wydziału nieruchomości i zakwaterowania wojsk (nr 3478)
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Kierownik sekcji geodezji i gospodarki nieruchomościami wydziału nieruchomości i zakwaterowania wojsk (nr 3478)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/3478
OBOWIĄZKI:
Zakres głównych obowiązków w szczególności:- realizacja zadań związanych z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami w zakresie ustalonym przepisami prawa powszechnego, resortowego oraz wytycznymi przełożonych (w szczególności prowadzenie działań zmierzających do racjonalnego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami zaspakajania potrzeb w zakresie zakwaterowania zbiorowego, stałego i przejściowego jednostek oraz instytucji wojskowych),- opracowanie wystąpień do właściwych organów w sprawie regulacji stanu formalno-prawnego nieruchomości we władaniu resortu ON, w tym ujawnienie praw rzeczowych na nieruchomościach we współpracy z właściwym starostą,- opracowanie wniosków w sprawach zmiany klasyfikacji gruntów na terenach wojskowych,- pracowanie wystąpień w sprawach dot. ustanawiania lub wygaszania prawa trwałego zarządu i opłat z tytułu posiadanych praw do nieruchomości, - przejmowanie nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych RON ( w tym nabywanie nieruchomości dla potrzeb wojska w drodze aktu kupna lub wywłaszczenia) i przekazywanie zbędnych nieruchomości właściwym organom,- opracowanie dokumentacji w sprawie pozyskania nieruchomości oraz przekazania nieruchomości zbędnych z zasób resortu ON, w tym wniosków o uzyskanie zgody na przejęcie nieruchomości na potrzeby wojska lub przekazania jej poza resort obrony narodowej, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości,- prowadzenie ewidencji i aktualnego operatu ewidencyjnego nieruchomości wojskowych w zakresie teczek podstaw prawnych nieruchomości pozostających we władaniu Zarządu (w tym pozyskiwanie przekazywanie aktualnej dokumentacji formalno-prawnej innych organom i jednostkom organizacyjnym), - opracowanie warunków ograniczenia prawa rzeczowego do wniosków o ustanowienie służebności gruntowej na rzecz podmiotów spoza resortu obrony narodowej na terenach będących w zasobach RON oraz opracowanie i uzgodnienie dokumentacji związanej protokolarnym udostępnieniem tych nieruchomości,- nadzór nad opracowaniem dok. Księgowych opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami wojskowymi w rejonie działania Zarządu (w tym opracowywanie dok. w systemie ZWSI RON)z tytułu posiadanego prawa trwałego zarządu nad nieruchomościami oraz planowanie potrzeb finansowych na ten cel,- opracowanie i uzgodnienie dokumentacji związanej z przekazywaniem nieruchomości wojskowych w administrowanie,- opracowywanie meldunków, sprawozdań, zestawień i materiałów analitycznych z realizacji powierzonych zadań,- opracowywanie opinii do wniosków użytkowników o pozyskanie nieruchomości, planów i korekt planów przekazania nieruchomości zbędnych do Agencji Mienia Wojskowego i innych właściwych organów, koncepcji rozwoju garnizonów, planów potrzeb inwestycyjno-remontowych, dokumentów planistycznych, innych dokumentów związanych z gospodarką nieruchomościami.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: obsługa programu: Pakiet MS OFFICE


Wymagania inne:

Wymagania konieczne: - wykształcenie minimum średnie- ogólny staż pracy 5 lat lub wykształcenie wyższe ogólny staż pracy 3 lata, - znajomości ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o Agencji Mienia Wojskowego, kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne- umiejętność delegowania zadań, obowiązków i uprawnień oraz koordynowania i kontrolowania pracy podwładnych,- umiejętność stosowania prawa w praktyce, - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,- zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów,- efektywna komunikacja,- odporność ma stres, dokładność, terminowość, szybkie podejmowanie decyzji.Wymagania preferowane: - kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami lub geodezji i kartografii,- staż pracy - 3 lata z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii lub administracji,- doświadczenie na stanowisku związanym z zarzadzaniem zasobami ludzkimi,- poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub gotowość do podjęcia się procedurze postepowania sprawdzającego prowadzącego do uzyskania ww. dokumentu.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyMenu