Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 121015

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·  Nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy, w tym dyżury),


·  Wysiłek fizyczny,


·  Zagrożenie naciskami grup przestępczych,


·  Zagrożenie korupcją,


·  Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


·  Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywateli, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.


Bariery architektoniczne: urządzenie dźwigowe zewnętrzne - winda zewnętrzna do poziomu wejścia do budynku; drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych (o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy), brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Wprowadza i przetwarza informacje w policyjnych systemach informacyjnych o zaistniałych wydarzeniach, rzeczach, dokumentach i pojazdach utraconych i odnalezionych, osobach zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez policjantów korzystających z systemów,
 • Przyjmuje, rejestruje, dokumentuje przyjmowane zgłoszenia i podejmowane działania, przekazywane informacje i polecenia w Elektronicznym Systemie Wspomagania Dowodzenia w celu zapewnienia właściwej ewidencji, ciągłości dowodzenia i jakości obiegu informacji, efektywnego wykorzystania przydzielonych sił i środków oraz sprawnej obsługi wydarzenia,
 • Prowadzi ewidencję wydawania i zdawania kluczy do pomieszczeń jednostki, kluczy od pojazdów służbowych, książek kontroli pracy sprzętu transportowego oraz innego sprzętu będącego w dyspozycji dyżurnego jednostki z wyjątkiem broni i sprzętu uzbrojenia, w celu zapewnienia właściwego gospodarowania mieniem będącego na stanie komisariatu,
 • Obsługuje interesantów, którzy przybywają do jednostki ze zgłoszeniem sprawy lub wydarzenia w celu zapewnienia efektywności i wysokiej jakości obsługi zgłoszenia,
 • Ewidencjonuje i koordynuje ruch osób przybywających na teren jednostki, w celu zapewnienia właściwej ochrony obiektu i ewidencji osób uprawnionych do przebywania,
 • Na bieżąco kieruje siłami będącymi w bezpośredniej dyspozycji dyżurnego komisariatu, koordynuje obieg informacji o podejmowanych przez policjantów działaniach i ich efektach, w celu sprawnej i efektywnej obsługi zdarzenia,
 • Prowadzi obserwacje budynku komisariatu za pomocą dostępnych systemów wizualnych, w celu zapewnienia właściwej ochrony obiektu,
 • Przygotowuje do archiwizacji dokumentację znajdującą się na stanowisku kierowania w celu zapewnienia prawidłowego zarchiwizowania materiałów ostatecznie zakończonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, Zarządzenia 1173 KGP z dnia 10.11.2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji, Zarządzenia Nr 70 KGP z dnia 02.12.2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, Zarządzenia Nr 26 KGP z dnia 19.02.2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji, Zarządzenie Nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji,
 • Umiejętność stosowania przepisów,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Odporność na stres, asertywność,
 • Umiejętność przekonywania,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Kreatywność,
 • Otwarty stosunek do klienta,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawiającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Znajomość przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania.
APLIKUJ TERAZ